طالع بینی

علائم کاردینال: کیفیت کاردینال در طالع بینی

نشانه های اصلی در طالع بینی در ابتدای هر فصل وجود دارد. برج حمل در اعتدال بهاری آغاز می شود ، سرطان شروع انقلاب تابستانی را نشان می دهد ، ترازو در اعتدال اعتدالین پاییز آغاز می شود ، و برج جدی انقلاب عسل را آغاز می کند.

ادامه مطلب