فعالیتهای ریاضی

هنر ریاضی با نوار موبیوس

بچه های خود را تحت تأثیر قرار دهید و نحوه ساخت نوار موبیوس را به آنها نشان دهید. بهتر از این ، حلقه هنر شگفت انگیز ریاضی را با برش دادن آن کشف کنید. آیا دو نوار درست می کند؟ امتحان کنید!

ادامه مطلب